PUBLIKACJE

WYDAWNICTWA IHS UKSW

Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, red. A. S. Czyż, Warszawa 2017, s. 344.

Initium sapientiae humilitas Studia ofarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa: Magdalena M. Olszewska Agnieszka Skrodzka, współpraca: Anna Sylwia Czyż, Warszawa 2015.

Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, Instytut Historii Sztuki i Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa 2013, ss. 493, il. 140.

Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011.

Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. Materiały pokonferencyjne, Muzeum Sztuki w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2007.

 

CZASOPISMA IHS UKSW

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art

Artifex

 

PUBLIKACJE DOSTĘPNE ON-LINE PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW IHS UKSW

Anna Sylwia Czyż, Artyści włoscy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie nowożytnym – przegląd problematyki i postulaty badawcze, „Saeculum Christianum” 2013, t. 20, s. 61-73.

Anna Sylwia Czyż, Belweder Krzysztofa Zygmunta Paca i jego żony Klary Izabelli, „Artifex Novus” 2017, t. 1, s. 10-27.

Anna Sylwia Czyż, Bitwa pod Wiedniem w relacji proboszcza antokolskiego Benedykta Samotulskiego, „Studia Wilanowskie” 2010, t. 17, s. 25-29.

Anna Sylwia Czyż, Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych – nierozpoznane źródło z 1638 roku, „Saeculum Christianum” 2017, t. 24, s. 162-169.

Anna Sylwia Czyż, Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu tarnopolskiego, w: Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, t. 1, Warszawa 2017, s. 99-136.  

Anna Sylwia Czyż, Niezrealizowane wileńskie zamówienie warszawskiej firmy „J. Szpetkowski i spółka”. Dokument z archiwum antokolskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, t. 101, s. 121-128.

Anna Sylwia Czyż, Przekaz symboliczny i propagandowy programów heraldycznych w siedemnastowiecznych żałobnych drukach Pacowskich,czyli „Liliaci” i ich Gozdawa, „Przegląd Wschodni” 2018, t. 14, z. 4(56), s. 739-765.

Anna Sylwia Czyż,Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu, w: Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. K. Guttmejer, A.S. Czyż, Warszawa 2016, s. 305-336.

Gutowski Bartłomiej, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006.

Marek Maksymczak, Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017, premiera: kwiecień 2018, fragment. 

Marek Maksymczak, Ku realizmowi. O przedstawieniach "szoferów" Andrzeja Wróblewskiego, "Biuletyn Historii Sztuki" 2010 nr 4, ss. 479-498. 

Marek Maksymczak, Między płótnem a papierem. O dwóch obrazach Andrzeja Wróblewskiego, "Znak" nr 11 (642) 2008 r.

Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania, red. Janusz Nowiński, współpraca Przemysław Mrozowski, Ląd-Poznań-Warszawa 2015.

Wróblewski wielowymiarowy. Z Janem Michalskim rozmawia Marek Maksymczak, "Znak" 2007, nr 625