Christine Moisan-Jablonski

litera: 
M
tytuł / stopień naukowy: 
prof. dr hab.

PROF. DR HAB. CHRISTINE MOISAN-JABLONSKI

[publikuje także pod nazwiskiem Krystyna Moisan-Jabłońska]

Kierownik Katedry Sztuki Nowożytnej

KONTAKT

moisan@interia.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z ikonografią i ikonologią polskiej sztuki nowożytnej, głównie religijnej oraz świeckiej. Stosując metodę tzw. pośredniej komparatystyki przedmiotem badań są nie tylko dzieła plastyczne lecz także piśmiennictwo religijne XVI, XVII i XVIII stulecia. Celem badań jest nie sama klasyfikacja i analiza ikonograficzna poszczególnych tematów, co odtworzenie szerokich obszarów związanych z historią idei i sposobu ich pojmowania w czasach nowożytnych, dla przykładu czyśćca czy idei walki dobra ze złem. Ponadto szczególny nacisk jest kładziony na ideowo-formalne związki istniejące pomiędzy sztuką polską a sztuką krajów zachodnioeuropejskich.

Zainteresowania badawcze dotyczą także archetypicznych pojęć i ich personifikacji (żywioły, pory roku, strony świata, kontynenty, zmysły itp.) występujących w sztuce europejskiej i polskiej zarówno we wnętrzach kościelnych jak i świeckich.

Kolejny obszar stanowią badania nad związkami grafiki zachodnioeuropejskiej i sztuki polskiej, szczególnie malarstwa XVII i XVIII stulecia.

Założycielka i redaktor serii wydawniczej „Polska sztuka renesansu i baroku. Tematy i symbole”. Powstające na seminarium doktorskim i magisterskim prace, z których najlepsze będą publikowane w ramach serii, mają za zadanie stworzyć prawdziwy korpus polskiej kościelnej ikonografii czasów nowożytnych.

 

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Fotografia artystyczna, działalność publicystyczna i popularyzatorska

 

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

(nie uwzględnia publikacji prasowych, artykułów popularnonaukowych i publicystycznych oraz katalogów wystaw artystów współczesnych)

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

Książki

2015 – Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. Anna Sylwia Czyż, Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015 [Stowarzyszenie Historyków Sztuki], ss. 138

2013 – Polskie przygody grafiki zachodnioeuropejskiej. XVII-XVIII w. [The 'Adventures' of Western European Engravings in Poland. 17th and 18th Century; Les aventures polonaises de l'estampe occidentale. XVIIe et XVIIIe siècles], Ciche 2013 [Wydawnictwo Sarmatia Artistica] 2013, ss. 496, il. 251

2011 – W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej [In the Circle of Polish Art and European Graphic Art], red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011 [Wydawnictwo UKSW], ss. 300

2010 – Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne [Polish Art and the Inspiration it Derived from European Prints and Engravings. Modern Times; L'influence de la gravure européenne sur l'art polonais des temps modernes], red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska, Warszawa 2010 [Wydawnictwo UKSW], ss. 220 + il. 235

2002 – Obrazowanie walki dobra ze złem, Kraków 2002 [Wydawnictwo Universitas], ss. 788 + il. 411 [seria: Polska sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. K. Moisan-Jabłońska, cz. 4. Nauka Kościoła, t. III].

1995 – Obraz czyśćća w sztuce polskiego baroku. Studium ikonograficzno-ikonologiczne, Warszawa 1995 [Wydawnictwo Semper], (format A4), ss. 200, il. 163.

1987 – Maryja orędowniczka wiernych, współautor: Beata Szafraniec, Warszawa 1987 [Wydawnictwo ATK]; rozdziały: Matka Boska Różańcowa, Matka Boska Szkaplerzna, Matka Boska Pocieszenia, (s. 44-139). [seria: Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, red. J. St. Pasierb, Nowy Testament, t. II].

 

Artykuły i rozdziały monografii

2016
De François Mazot à Peter II Aubry et Johann Jacob Thurneysen Père : variations allégoriques sur le thème des Cinq Sens entre Paris, Strasbourg et Lyon, „Les Cahiers d' Histoire de l'Art”, nr 14 – 2016, s. 115-125.
 
Personifications of the Four Continents in Polish Art of the Late 17th and 18th Century. An Outline of the Problem, [w:] The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe, red. Wolfgang Schmale, Marion Romberg, Josef Köstlbauer, Stuttgart 2016, s. 123-151.
 
Przedstawienia pustelników ze stall kościoła kamedułów w Rytwianach w kontekście szerszego oddziaływania kompozycji Maartena de Vosa na wystrój eremickiej świątyni, [w:] Kameduli w Warszawie  1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. Karol Guttmejer, Anna Sylwia Czyż, Warszawa 2016, s. 407-432.
 
Malowane grzechy. Garść uwag o wizerunkach występków i grzeszników w religijnej sztuce polskiej doby baroku, [w:] Katalog wystawy: Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku, t. II, Grzech. Eseje i noty, red. naukowa Beata Purc-Stępniak, Muzeum Narodowe w Gdańsku 7 listopada 2015 – 31 stycznia 2016, Gdańsk 2016, s. 100-110.
 
Symbolika obrazu «Alegorii Bożej Opatrzności» z klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie, „Saeculum Christianum”, rok XXII, 2015, s. 172-183.

2015

Balthazar Moncornet et Peter II Aubry ou les aventures strasbourgeoises des estampes parisiennes, „Les Cahiers d' Histoire de l'Art”, nr 13 – 2015, s. 95-101
 
De Paris à Strasbourg, les métamorphoses d'un cycle d'estampes du XVIIe siècle, „Nouvelles de l'estampe”, nr 252, automne 2015, s. 14-31 
 
Małpy, ucieszni ludkowie i cukrowi bohaterowie czyli o kilku alegoriach na kpiarską modłę, [w:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka, Warszawa 2015, s. 170-178 
 
Obraz na usługach słowa czy słowo w służbie obrazu? O wzajemnym przenikaniu się wytworów sztuk plastycznych i literatury w przestrzeni sakralnej doby baroku,  [w:] Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka, red. Grażyna Ryba, Rzeszów 2015, s. 53-71, + il. 1-10
 
Ksiądz Profesor Janusz Stanisław Pasierb jako historyk sztuki nowożytnej, [w:] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. Anna Sylwia Czyż, Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 8-19

2014

Les grisailles attribuées à Juste d' Egmont modèles du graveur Jérémias Falck «le Polonois», „Les Cahiers d' Histoire de l'Art”, nr 12 – 2014, p. 31-38

The Indirect Comparative Method : An Attempt at Trying to Find a Path between the Scylla of Iconography and the Charybdis of the History of Religious Mentality, [w:]„Ikon – Journal of Iconographic Studies”, 7 – 2014, s. 263-274.

Nieuchronność czyśćcowej peregrynacji i jej obraz w sztuce polskiej czasów nowożytnych, [w:] Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na przestrzeni wieków na tle porównawczym, red. Kazimierz Grążawski, Jan Gancewski, Olsztyn 2014, s. 263-278

2012

W kręgu mistyki karmelitańskiej czyli o dwóch krakowskich obrazach «Wizerunku człowieka wnętrznego», [w:] Fides ex visu. Okiem mistyka, red. Aneta Kramiszewska, Lublin 2012 [Wydawnictwo Werset], s. 135-158, + pl. XII, XIII.

Odnaleziony flamandzki pierwowzór rodzimych barokowych kompozycji sceny dobrego umierania i jego symbolika, [w:] Ex voto, Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. naukowa Przemysław Mrozowski, Jerzy Żmudziński, Jasna Góra w Częstochowie 2012 [Jasnogórska Fundacja Pro Patria,Wydawnictwo «Czuwajmy»], s. 519-530, il. na s. 735-736.

Propozycje digitalizacji i udostępniania w sieci zabytkowych obiektów architektury i plastyki sakralnej na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, [w:] Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, [współautor: Izabela Przepałkowska], red. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2012[Wydawnictwo UKSW], s. 7-19.

W duchu concordia discors czyli o niezmiennej zmienności pór roku. Garść uwag na kanwie nowożytnych sztuk pięknych, „Ethos”, nr 99 lipiec-wrzesień 2012, s. 137-157, + il. 1-19.

Zabytki sztuki kościelnej wobec digitalizacji – nowe możliwości opisu cyfrowego i ochrony obiektów, [współautor: Izabela Przepałkowska], [w:] Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2012 [Wydawnictwo UKSW], s. 23-43.

2011

Polskie i dolnośląskie przedstawienia „Septem Refugia” — mało znanego tematu malarstwa religijnego powstałego w kręgu kultury niemieckiej, [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011 [Wydawnictwo UKSW], ss. 151-169.

Koncepcja «fides per visum» w pismach polskich kaznodziejów doby baroku, [w:] Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin 2011 [Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL], ss. 45-55.

O programie ikonograficznym malowideł zdobiących dawny refektarz klasztoru bernardynów na Czerniakowie w Warszawie, [współautor: Alicja Kisiel], [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011 [Wydawnictwo UKSW], ss. 41-83.

2010

Alegoryczne wariacje na temat dwunastu miesięcy na przykładzie wybranych plansz cyklu „Annus Dierum Sanctorum”, [w:] Homo Creator et Receptor Artium, Księga pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red. Małgorzata Wrześniak, Warszawa 2010 [Wydawnictwo UKSW], s. 237-254, il. 68-80.

Niderlandzkie źródło przedstawień czterech rzeczy ostatecznych na tle działalności rytowniczej ojca Antoniego Węgrzynowicza, [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska, Warszawa 2010 [Wydawnictwo UKSW], ss. 185-199, il. na ss. 193-208.

2009

Symbolika obrazu Matki Bożej Karmelitańskiej Bruna z miejscowości Pruśce oraz feretronu z Trutowa, naśladujących nieznany pierwowzór graficzny, w: Veritati serviens. Księga pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi zp, red. Jan Dzięgielewski, Tadeusz Krawczak, Kazimierz Łatak, Wiesław J. Wysocki, Warszawa 2009 [Wydawnictwo UKSW], s. 225-242 + il. 1-16.

2008

Polnische, schlesische und mährische Darstellungen der Sieben Heiligen Zufluchten – ein deutsches Thema der Barockzeit, w: Slezsko země Koruny České. Historie a kultura 1300-1740, cz. B, red. Helena Dánová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008 [Wydawca: Národní galerie v Praze], s. 855-869

Symbolika dawnej zasuwy cudownego obrazu św. Józefa z Kalisza i jej graficzny pierwowzór, w: Patriae commodis serviens... Być Ojczyźnie pożytecznym.... Księga pamiątkowa dedykowana prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. Wiesław Jan Wysocki, Warszawa 2008 [Wydawnictwo UKSW], s. 111-139.

Historia powstania pewnego frontispisu, czyli o znanym niderlandzkim artyście

Maartenie van Heemskercku i polskim duchownym ojcu Antonim Węgrzynowiczu, w: Trwać oznacza ocalić Dobro i Piękno. Pamięci księdza Janusza St. Pasierba w 15. rocznicę śmierci, red. Maria J. Wilczek, Tomasz Tomasik, Pelplin 2008 [Wydawnictwo Bernardinum], s. 305-317.

2007

Sgraffito na fasadzie Kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i jego pierwowzór graficzny, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VIII, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Część 3, red. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Lublin 2007 [Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL], s. 259-274, il. 1-8.

2006

Obecność czterech żywiołów w polskiej sztuce XVII wieku, w: Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji „Obraz i żywioły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11-12 października 2006, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007 [Wydawnictwo KUL], s. 215-232, XXXIV-XLIII (il. 1-22).

Malowidło Charles Le Bruna z Pawilonu Jutrzenki w Sceaux inspiracją dla wilanowskich plafonów pór roku Jerzego Eleutera Siemiginowskiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXVIII, 2006, nr 1, s. 45-58.

2004

Przedstawienie św. Wenantego z Camerino orędownika dusz czyśćcowych, pochodzące z kaplicy cmentarnej w Dobrzyjałowie niedaleko Łomży, „Saeculum Christianum”, r. 11 (2004) nr 1, s. 159-163.

2003

„Ars moriendi et purgatorium” czyli malowany moralitet XVII i XVIII wieku, [w:] Patrimonium Marianorum. Ojciec Kazimierz Wyszyński (1700-1755) w kontekście swej epoki, red. K. Pek, Warszawa-Lublin 2003 [Wydawnictwo Księży Marianów], s. 81-106 + 14 il. [seria: Studia Marianorum, 5, red. J. Kosmowski, D. Kwiatkowski, K. Pek, T. Rogalewski].

Obrazowanie idei compasssio i corredemptio na polskich barokowych przedstawieniach dusz czyśćcowych, „Saeculum Christianum” r. 10 (2003) nr 2, s. 129-143.

2000

Wprowadzenie, [w:] Magdalena Pielas, Matka Boska Bolesna, Kraków 2000 [Wydawca: Universitas], s. 5-13. [seria: Polska sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. K. Moisan-Jabłońska, cz. 2, Nowy Testament, t. I].

Słowo wstępne, [w:] Magdalena Pielas, Matka Boska Bolesna, Kraków 2000 [Wydawca: Universitas], s. 15-18. [seria: Polska sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. K. Moisan-Jabłońska, cz. 2, Nowy Testament, t. I].

Słowo wstępne, [w:] Ewa Zapolska, Cnoty teologalne i kardynalne, Kraków 2000 [Wydawca: Universitas], s. 5-7. [seria: Polska sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. K. Moisan-Jabłońska, cz. 4, Nauka Kościoła, t. I].

Słowo wstępne, [w:] Renata Słoma, Sybille, Kraków 2000 [Wydawca: Universitas], s. 5-7. [seria: Polska sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. K. Moisan-Jabłońska, cz. 4, Nauka Kościoła, t. II].

O Sybillach jeszcze słów kilka, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, r. VII/1 (13) 2000, s. 159-164.

Mors, iudicium coelum et purgatorium, czyli rzecz o sprawach ostatecznych, [w:] Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Katalog wystawy pod red. Przemysława Mrozowskiego, 15 grudnia 2000-15 marca 2001, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2000 [Wydawca: Arx Regia], s. 9-34.

1999

Skarbony duchowne – zapomniana forma dewocji doby baroku, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, r. VI/2 (12) 1999, s. 125-136.

1998

Słowo wstępne [w:] Dominik Krzysztof Łuszczek, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, [Warszawa 1998] [Wydawca: Społeczny Komitet im. Ojca Dominika Łuszczka], s. 6.

1996

Mika Karolina Mickun – zarys biografii i twórczości, „Biuletyn Historii Sztuki”, r. LVIII, 1996, nr 1/2. s. 33-45.

1995

Graficzne pierwowzory czterech obrazów Krzysztofa Fokelskiego z zakrystii jasnogórskiej, „Studia Claromontana”, t. XV, Jasna Góra 1995, s. 417-431.

Mors et purgatorium. Ikonografia dwóch obrazów z kościoła p. w. Świętego Ducha w Lublinie, „Saeculum Christianum” r. 2 (1995) nr 2, s. 105-119.

1991

L'iconographie mariale dans l' art polonais du XIXe siècle, [w:] De Cultu Mariano Saeculis XIX-XX. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in Sanctuario mariano Kevelaer (Germania) Anno 1987 celebrati, t. VII, De cultu mariano saeculis XIX et XX usque ad Concilium Vaticanum II in litterarum studiis et in arte christiana, Romae 1991, s. 255-272.

1988

Uwagi nad metodologią badań ikonografii polskiej sztuki kościelnej doby kontrreformacji, „Biuletyn Historii Sztuki”, r. L, 1988, nr 4, s. 335-340.

Ikonografia maryjna w polskiej sztuce XIX wieku, [w:] Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, Cz. Krakowiak, Lublin 1988 [Redakcja Wydawnictw KUL], s. 699-712.

1986

Malarstwo Karola Badury – próba charakterystyki, „Kronika Rzymska”, r. V, nr 51/52, wrzesień-październik 1986, s. 16-21.

1984

Zarys ikonografii brackich obrazów różańcowych we Francji w XVII wieku, „Studia Theologica Varsaviensia”, r. XXII, 1984, nr 2, s. 133-157.

 

Redakcja serii wydawniczej „Polska sztuka kościelna Renesansu i Baroku. Tematy i symbole”

Magdalena Pielas, Matka Boska Bolesna, Kraków 2000, ss. 248 + 96 il.

Renata Słoma, Sybille, Kraków 2000, ss. 200 +142 il.

Ewa Zapolska, Cnoty teologalne i kardynalne, Kraków 2000, ss. 261 + 79 il.

 

Recenzje

Santiago Sebastian, Le baroque ibéro-américain. Message iconographique, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, I/2, 1994, s. 183-184.

Kronika. Z zagranicy. Francja. Recenzja z wystawy „Światła północy. Malarstwo skandynawskie 1885-1905”, „Sztuka”, r. XIII, nr 2/88, s. 65-66.

 

PUBLIKACJE ALBUMOWE

Brodnica, Ciche 2011 [Wydawca: Sarmatia Artistica], s. 104, IV wyd., [seria: Polskie miasteczka]

Brodnica, Warszawa 2008 [Wydawca: Sarmatia Artistica], s. 104, III wyd., [seria: Polskie miasteczka]

Górzno, Warszawa 2007 [Wydawca: Sarmatia Artistica], s. 96, [seria: Polskie miasteczka]

Grażyna Maria Dzierżanowska, W pułtuską sobotę, zdjęcia: Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2006 [Wydawca: Sarmatia Artistica]

Brodnica, Warszawa 2006 [Wydawca: Sarmatia Artistica], II wyd. rozszerzone, s. 104, [seria: Polskie miasteczka]

Drohiczyn, Warszawa 2005 [Wydawca: Sarmatia Artistica], s. 64,.[seria: Polskie miasteczka]

Brodnica, Warszawa 2005 [Wydawca: Sarmatia Artistica], s. 80, [seria: Polskie miasteczka]

Pułtusk, Warszawa 2004 [Wydawca: Sarmatia Artistica], s. 80, [seria: Polskie miasteczka]

 

PRACE DOKTORSKIE

2015 – ks. Henryk Brzozowski COr, Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieku do połowy XX wieku  zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska

2014 –Izabela Przepałkowska, Historia walki z zarazą w świetle rodzimego piśmiennictwa religijnego i sztuki polskiej (XVII-XVIII w.), (dawne brzmienie tematu: Obrazowanie scen zarazy w nowożytnej sztuce polskiej i w piśmiennictwie religijnym tego czasu)

2014 –Katarzyna Ponińska, Ewangeliczne wydarzenia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w religijności społeczeństwa polskiego w XVII i XVIII wieku, (dawne brzmienie tematu: Ikonografia scen Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w polskiej sztuce oraz piśmiennictwie czasów nowożytnych)

2014 – Magdalena Pielas-Witkowska, Duch Święty – historia kultu i jego formy w Polsce okresu nowożytnego, (dawne brzmienie tematu: Ikonografia Zesłania Ducha Świętego i siedmiu darów Ducha Świętego w polsce sztuce nowożytnej

2011 – Romana Rupiewicz, Polskie przedstawienia „Iudicium Sanguinarium contra Jesum Christum Salvatorem Mundi” na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowożytnej Europy. Studium ikonograficzne

2005 – ks. Jarosław Staszewski TChr, Ikonografia cudów eucharystycznych w nowożytnej sztuce polskiej, Warszawa 2005

 

 MAGISTERSKIE

2010 – Violetta Hryniewicka-Migała, Ikonografia polichromii z 1764 roku w kościele cystersów w Wąchocku, Warszawa 2010 (UKSW)

2009 – Magdalena Kłos, Ikonografia świętej Kingi w nowożytnej sztuce polskiej i piśmiennictwie religijnym, Warszawa 2010 (UKSW)

2009 – Izabela Przepałkowska, Ikonografia świętej Rozalii w nowożytnej sztuce polskiej oraz piśmiennictwie religijnym tego czasu, Warszawa 2009 (UKSW)

2009 – Kamila Csernak, Ikonografia świętego Filipa Neri w nowożytnej sztuce polskiej XVII-XVIII wieku i piśmiennictwie tego czasu, Warszawa 2009 (UKSW)

2009 – Małgorzata Arszennik, Ikonografia świętego Andrzeja Apostoła w nowożytnym malarstwie polskim, Warszawa 2009 (UKSW)

2008 – Maria Kluś, Ikonografia św. Katarzyny Sieneńskiej na podstawie cyklu Cornelisa Galle według projektu Francesco Vanni, Warszawa 2008, (UKSW)

2008 – Joanna Maria Skrzypczyńska, Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa w nowożytnej sztuce polskiej, Warszawa 2008 (UKSW)

2008 – Magdalena Wróblewska, Ikonografia św. Izydora Oracza w sztuce i piśmiennictwie XVII-XVIII wieku, Warszawa 2008 (UKSW

2006 – Kinga Beata Lipke, Ikonografia i kult św. Agaty w polskiej sztuce i piśmiennictwie religijnym doby nowożytnej, Warszawa 2006 (UKSW)

2005 – Beata Świderska, Przedstawienia proroka Eliasza w ikonografii karmelitańskiej w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 2005 (UKSW)

2005 – Paulina Stępień-Kirejczyk [obecnie Paulina Jaksim-Kirejczyk], Ikonografia siedmiu archaniołów w polskiej sztuce i piśmiennictwie religijnym doby baroku, Warszawa 2005 (UKSW)

2004 – Marek Maziarz, Obrazowanie Gniewu Bożego w malarstwie Tomasza Dolabelli, Warszawa 2004 (UKSW)

2002 – Iwona Snopek, Ikonografia świętej Teresy z Avila w nowożytnej sztuce polskiej XVII-XVIII wieku oraz w piśmiennictwie tego czasu, Warszawa 2002 (UKSW)

2001 – Katarzyna Sala, Biblioteka poaugustiańska w Żaganiu. Zarys dziejów, wyposażenie i ikonografia malowideł na kopułach, Warszawa 2001 (UKSW)

2001 – Ireneusz Poniński, Portrety królów i królewiczów w strojach polskich do roku 1673, Warszawa 2001 (UKSW)

2000 – Monika Bubółka [obecnie Monika Anna Klimowska], Przedstawienia wzorowane na dziele emblematycznym „Pia Desideria” Hermana Hugona w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 2000 (UKSW)

2000 – Joanna Góral, Ikonografia polskich ornatów z XVIII wieku przedstawiających symbole eucharystyczne, Warszawa 2000 (UKSW)

2000 – Katarzyna Kalupa [obecnie Katarzyna Ponińska], Cudowne wizerunki Jezusa z Maryją i świętym Józefem oraz ich przedstawienia w polskiej sztuce XVII i XVIII wieku, Warszawa 2000 (UKSW)

1999 – Ligia Kwiatkowska, Ikonografia św. Barbary w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 1999 (ATK)

1998 – Renata Słoma, Sybille w polskiej sztuce nowożytnej. Studium ikonograficzne, Warszawa 1998 (ATK)

1998 – Małgorzata Wójcik, Symboliczne przedstawienia pasyjne w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 1998 (ATK)

1997 – Ludmiła Grudniak, Ikonografia siedmiu sakramentów w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 1997 (ATK)

1997 – Marta Zagórowska-Acerboni, Taniec w Polsce w kontekście europejskim w XIV i XV wieku, Warszawa 1997 (ATK)

1997 – Ewa Zapolska, Alegoria cnót teologalnych i kardynalnych w nowożytnej sztuce polskiej. Studium ikonograficzne, Warszawa 1997 (ATK)

1995 – Aleksandra Stróżewska-Nakouzi, Dary Marii Ludwiki Gonzagi i Jana Kazimierza dla klasztoru SS. Wizytek w Warszawie. Z dziejów królewskiego mecenatu artystycznego w XVII wieku, Warszawa 1995 (ATK)

1995 – Magdalena Pielas, Ikonografia przedstawień Matki Boskiej Bolesnej w polskiej sztuce nowożytnej, Warszawa 1995 (ATK)

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach